Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

4431 e159 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaemblemat emblemat
Pomyśl, jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahesiamela hesiamela
Reposted frompsychedelix psychedelix
9992 4d14 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viablocked blocked
Ależ to trudne utrzymywać relacje z ludźmi! Trzeba się angażować, starać, być dyspozycyjnym, a zwłaszcza mieć pozytywny stosunek do życia.
— Antonio Manzini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viablocked blocked
6324 6cb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
6325 40be 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
6338 0701 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
6342 640b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
4844 543f 500
Reposted fromunterland unterland viaoczekiwania oczekiwania
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viamaybeyou maybeyou
3379 0043 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaserplesniowy serplesniowy
6912 5d06
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viaserplesniowy serplesniowy
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaGrygson Grygson
Życie nie kończy się na jednym facecie. Jeden odejdzie, pojawi się drugi.
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viachuckBass chuckBass
9362 3cd6 500
Reposted fromGrygson Grygson
Reposted fromdreamadream dreamadream viaoll oll
4988 0565 500
Reposted fromZircon Zircon viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl