Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

5242 8457 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaselsey selsey
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak
Uświadamiam sobie, że przed "później" jest "teraz", którym należy się zająć.
— Gayle Forman - Wróć, jeśli pamiętasz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaselsey selsey

October 14 2017

6419 010e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaveryme veryme
9520 a2af 500
Reposted frombrumous brumous viaveryme veryme
Reposted fromFlau Flau viaveryme veryme
9062 c0d0
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaveryme veryme
2901 0274 500
Reposted frombrumous brumous viaveryme veryme
8166 6c4b
Reposted from0 0 viaveryme veryme
9614 3ce6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaveryme veryme
9381 dc8a
Reposted frompixielark pixielark viaveryme veryme
8223 3d19 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaveryme veryme
3709 e4b3

banshy:

Saksun, Faroe Islands by Manuel Dietrich

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaveryme veryme
7088 d5da
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaveryme veryme
3008 8e76 500
9382 e3f2 500
Reposted frompixielark pixielark viaveryme veryme
Reposted fromFlau Flau viaveryme veryme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl