Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

4018 e5e1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaserplesniowy serplesniowy
8169 ef4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaserplesniowy serplesniowy
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaserplesniowy serplesniowy
Praw­dzi­wie kochasz wte­dy, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj
Reposted frompresned presned viaserplesniowy serplesniowy
6718 19b6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaserplesniowy serplesniowy
9709 dc8e
Reposted fromKiro Kiro viaserplesniowy serplesniowy
9263 779e
Zawsze jest inna opcja.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaserplesniowy serplesniowy
1672 5ccb
9210 f933
9107 fa00 500
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viaserplesniowy serplesniowy
9705 a506
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaserplesniowy serplesniowy
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
9268 cf66 500
proste
Reposted fromkajecikowo kajecikowo viaserplesniowy serplesniowy
jestem dzisiaj takim smutnym rozgardiaszem
http://fb.com/prosteformyliryczne
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl