Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasatyra satyra
0285 3c28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapamparejra pamparejra

so true
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viapamparejra pamparejra
9042 1f8e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viablond blond
8177 21c2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viablond blond
1440 8508 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viablond blond
1309 488f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viablond blond
9598 30f0
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viabotanyplay botanyplay
Był sobie mężczyzna, którego pokochałam.

I przez kilka krótkich chwil - trwających tyle co oddech, co szept - pomyślałam, że może i on mnie pokocha.

— moja parafraza B. C. Cherry: "Ogień, który ich spala"
Reposted frompensieve pensieve viailoveyou iloveyou
2722 f4f8
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viabotanyplay botanyplay
1247 2909 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viabotanyplay botanyplay

June 15 2017

Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viadepresja depresja
nie umiem z ciebie zrezygnować i to jest jak nóż w serce, który sama sobie wbijam coraz mocniej, a kiedy już mocniej się nie da wyciągam i wbijam w kolejne miejsce
— czasem w nocy myślę, zamiast spać /dontforgot, m.
Reposted fromdontforgot dontforgot viadepresja depresja
My, kobiety, jesteśmy dziś samodzielne i silne, ale pod koniec dnia, potrzebujemy przy sobie silnego mężczyzny o romantycznej duszy.
— Joanna Przetakiewicz
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viadepresja depresja
Chcesz wygrać? To przekuj samotność w samowystarczalność.
Reposted fromyanek yanek viadepresja depresja
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viadepresja depresja

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadepresja depresja
Nie wybaczam.Nie wierzę w drugie, trzecie i dziesiąte szanse. jak ktoś raz Cię wydymał, zrobi to ponownie.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viadepresja depresja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl