Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

Fuck yeah, it's friday
1358 4d0b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viablond blond
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viasatyra satyra
4602 6552
Reposted fromdontbemad dontbemad viasatyra satyra
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viasatyra satyra
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viasatyra satyra
9821 2e5e 500

irina-irina-irina:

Monica Bellucci

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viasatyra satyra
Reposted frombluuu bluuu viasatyra satyra
2398 5d1f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasatyra satyra
9260 e8c5
Reposted fromczajnikq czajnikq viasatyra satyra
1765 8ac3 500

tastefullyoffensive:

He did this to every device in the store. (via speldenaar)

Reposted frometheraum etheraum viasatyra satyra
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viabotanyplay botanyplay
3722 44e1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viablond blond
9225 27f7 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasatyra satyra
1325 24a8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viablond blond

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viasatyra satyra
0285 3c28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl